Betingelserne gælder for alle tilbud og leverancer, medmindre MurerSpecialisten og kunden skriftligt har aftalt andet.

Priser

Hos os tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser.
Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.
Der tages forbehold for udsolgte og udgået materialer/værktøj.
Alle priser er i danske kroner og inkl. moms.
Alle tillæg bestemmes af virksomheden efter en procentsats af nyprisen af det forbrugte værktøj eller materiel. 
Virksomheden tager en procentsats i avance på alle indkøbte materialer og tager ikke højde for eventuelle mængderabatter, tilbud eller kampagner

Fast pris eller billigst regning

MurerSpecialisten og kunden kan aftale, at prisen udregnes som en fast pris.
Denne pris dækker alle udgifter til kørsel, materialer og arbejdstid uanset reelt forbrug.
Prisen kan også være billigst i regning (med eller uden overslag), hvilket vil sige, at kunden betaler MurerSpecialisten ApS ud fra en opgørelse af virksomhedens forbrug af materialer og arbejdstid samt kørsel.

Ved timepris faktureres der for forbrugte timer, servicevogn, forbrugte materialer samt eventuelle tillæg for special værktøj og hjælpemidler.
Såfremt der opstår tvivl vedrørende de indtastede værdier til kundens faktura, gennemgår virksomheden bilernes GPS samt eventuelle følgesedler fra ordren hvor der efterfølgende faktureres herefter.

Pris på regning baseret på overslag

Hvis prisen er aftalt til at være på regning og baseret på et overslag, kan prisen på den endelige faktura afvige fra overslaget som følge af forhold, MurerSpecialisten ikke har indflydelse på.
Det kan fx være forhøjede skatter og afgifter eller ændringer i leverandørpriser.
Det kan også skyldes installations- og/eller arbejdsforhold, som ikke har været vidende om.
Afvigelser kan også skyldes, at overslagsprisen er baseret på et skøn vurderet ud fra fotos, MurerSpecialisten modtaget fra kunden.
I sådanne tilfælde tager virksomheden forbehold for, at forholdene på adressen viser sig at være anderledes, end hvad det har været muligt at se ud fra de modtagne fotos.

Tilbudsgivning

Alle tilbud gælder 30 dage. Tilbuddet skal være skriftligt accepteret på mail, inden udgangen af de 30 dage for at være gyldigt, eller MurerSpecialisten skal have sendt en ordrebekræftelse.
Når tilbuddet accepteres, bliver det til en ordre.
Hvis kunden efterfølgende fortryder/annullerer ordren, under 24 timer inden opgaven skal påbegyndes på hverdage, opkræver MurerSpecialisten gebyr et på 1790,- for at dække 2 timers lønninger + servicevogn, for de murere og bil som var reserveret til opgaven. (Weekender og helligdage tælles ikke med som 24 timer før opgaven, da kontoret ikke bemandes på weekender og helligdage og derfor ikke har mulighed for at finde andre opgaver til murerne inden mandag morgen, m.m. hvis kunden aflyser f.eks på en lørdag.)

Hvis murerne ikke kan udføre opgaven, når de ankommer til kunden, grundet f.eks at brusenichen er våd, vinduerne ikke er monteret, eller at der ikke klar til at kunne udføre opgaven, opkræver MurerSpecialisten et gebyr på 1790,- for at dække 2 timers lønninger + servicevogn, for de murere og bil som var reserveret til opgaven.

Hvis noget af murerarbejdet ikke er klar til at blive udført, når mureren er bestilt til opgaven på den angivne dato, vil kunden stadig blive faktureret for det fulde tilbud, hvis tilbuddet er accepteret på mail eller pr. telefon.

Betaling

Regningsarbejde og tilbudsarbejde faktureres netto 3 dage eller efter anden aftale med os.
Ved udeblivende betaling ser MurerSpecialisten sig nødsaget til at opkræve et administrationsgebyr og rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker og en morarente på 2% for hver måned, betaling udebliver.

Aftalens indhold

Når et tilbud accepteres, bliver det til en ordre, hvori det aftalte er præciseret.
MurerSpecialisten anbefaler, at kunden læser tilbuddet grundigt igennem og sørger for at få lavet tilføjelser eller ændringer, så dette også er beskrevet.
I den forbindelse bør virksomheden gøre kunden opmærksom på, hvis kundens ønskede tilføjelser/ændringer ikke er hensigtsmæssige for det endelige resultat.

Evt. lovkrav til ejendom

Kunden bør informere virksomheden om evt. oplysninger om ejendommen, som kan have betydning for arbejdets udførelse. Sådanne oplysninger kan kunden indhente hos kommunens tekniske afdeling.
Det er kundens ansvar at opnå evt. nødvendige byggetilladelser og godkendelser.

Ved arbejdets udførelse

Hvis kunden har ønsker til ændringer eller nye ydelser, når arbejdet er gået i gang, skal kunden informere virksomheden herom hurtigst muligt.
Derefter gennemgår MurerSpecialisten sammen med kunden de konsekvenser, disse ønsker har for det samlede arbejde, og ændringerne bliver aftalt og godkendt af begge parter på e- mail.

Vi forbeholder os retten til at bruge det nødvendige værktøj til opgaven, så sikkerheden er høj og udførslen forløber hurtigst, nemmest og bedst. Alle indsigelser mod brug af eventuelle materialer, værktøjer eller andet udstyr, skal være virksomheden i hænde inden opgavens opstart.

Når arbejdet er gået i gang, og MurerSpecialisten mener, at det af faglige årsager er bedre at udføre arbejdet på en anden måde, oplyser virksomheden kunden herom straks, således at kunden kan tage stilling til dette.

Arbejdets start- og sluttidspunkt

Når et tilbud accepteres og bliver til en ordre, vil arbejdets aftalte start- og sluttidspunkt fremgå af bekræftelse på e-mail.
Kunden bør man gøre virksomheden opmærksomhed på, hvis sluttidspunktet har særlig betydning, og en evt. udskydelse vil medføre udgifter til genhusning eller lign.

Udskydelse af arbejdets afslutning:
MurerSpecialisten, kan være nødsaget til at udskyde arbejdets afslutning som følge af:

  • Ændringer, som kunden ønsker tilføjet
  • Dårligt vejr
  • Force majeure (fx brand og hærværk)
  • Offentlige forbud eller manglende tilladelser fra myndigheder
  • Forhold hos kunden eller andre virksomheder
    Ved sygdom blandt virksomhedens medarbejdere

Reklamation

Når kunden har modtaget/ fået leveret sin ydelse i form af færdiggjort murerarbejde, er han/hun forpligtiget til at undersøge, om det leverede er i overensstemmelse med det det aftalte. (Der vil blive taget før og efter billeder inden og efter murerarbejdet) Dette skal gøres inden for 8 dage gældende fra leveringstidspunktet/ arbejdets afslutning og skal ske pr. mail, ellers anses det for at være en accept af det endelig resultat.

Ved mangler

Ved reklamation inddrager MurerSpecialisten virksomhedens grossist/leverandør/Murer, og sammen har parterne en frist på 30 dage til at sørge for at udbedre manglen.
Hvis parterne imod al forventning ikke kan overholde denne frist, kan kunden skriftligt sætte en ny frist for, hvornår manglen senest skal være udbedret. Denne frist skal være på mindst 14 dage.
Hvis MurerSpecialisten, og den pågældende grossist/leverandør derefter stadig ikke har udbedret manglen, kan kunden ophæve aftalen og få købesummen tilbage.
Vær opmærksom på, at MurerSpecialisten ikke kan påtage sig ansvar for mangler, som er opstået på grund af forkert brug eller almindeligt slid.

Bliv ringet op

Vores telefon er åben mandag til fredag kl. 07:00 – 18:00.
Skal vi ringe en bestemt dag eller tidsrum, så skriv i kommentarfeltet